Förvärvade immateriella tillgångar Rättslig vägledning

825

Kontoplan BAS Tillgångar 10 Immateriella - DocPlayer.se

Övriga  Immateriella rättigheter avser inom ekonomin förmögenhetsrättsliga tillgångar m m samt mönsterskyddskungörelsen och övriga följdförfattningar, Norstedts,  Immateriella anläggningstillgångar delas upp på olika poster och de kan bestå av: För övriga anläggningstillgångar används 6, 7 eller 9 som första siffra. Avskrivningsprinciper övriga immateriella anläggningstillgångar. Avskrivning påbörjas när produkten lanseras på marknaden. Avskrivning  Övriga externa kostnader.

Övriga immateriella tillgångar

  1. Angra huskop
  2. Toning ljus askblond
  3. Konference per shtyp
  4. Akut psykiatri psykos

För immateriella tillgångar uppgick nedskrivningarna till 4 200 MSEK(39), varav 4 051 MSEK är hänförligt till den pågående försäljningen av Varel. Övriga upplysningar. Materiella tillgångar som ställts som säkerhet uppgår till 234 MSEK (293). Utgifter/kronor År Externa konsultutgifter Löner/Interna konsultutgifter Övriga utgifter Summa Beslutsunderlag aktivering egenutv. immateriella anläggn. tillgångar 2013-09-25 JB Denna uppsats behandlar ämnet förvärvade immateriella tillgångar.

Untitled - beQuoted

Kommersialisering av innovationer och affärsmodeller som bygger på immateriella tillgångar förutsätter ofta att licensavtal ingås. Detta är särskilt tydligt i dessa tider när digitaliseringen accelererar allt fortare. Licensen blir ett viktigt verktyg för att bibehålla kontroll över tillgången samtidigt som dess ekonomiska värde kan materialiseras.

Övriga immateriella tillgångar

Anläggningstillgång – Vad är en anläggningstillgång?

Övriga immateriella tillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar: 1291: Konst och liknande tillgångar: 1292: Djur som klassificeras som anläggningstillgång: 1298: Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar: 1299: Ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier 13: Finansiella anläggningstillgångar: 1310: Andelar i Immateriella tillgångar, externt förvärvade: Immateriella tillgångar, internt utvecklade: Koncernen 2016, Mkr: Goodwill: Varumärken: Kundrelationer Värderingen medförde en nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar år 2019 med en nettoeffekt på årets resultat om 3,9 miljarder kronor i övriga rörelsekostnader. Tillgångar och skulder som innehas för försäljning (XLS:) Download . 2019. 2020.

Övriga immateriella tillgångar

9. Goodwill. 386 461. 209 451. Övriga immateriella anläggningstillgångar. 25 826. linjära avskrivningar.
Bergendahls hässleholm adress

Övriga immateriella tillgångar

Övriga rörelsekostnader. 17 jun 2020 Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar . I övriga företag ska årsredovisningen skrivas under av den  i en avstämningsskrivelse den 28 november. 1. Immateriella tillgångar – IAS 38. Bolaget redovisar x Mkr som "övriga immateriella tillgångar".

Belopp i KSEK. Not. 2010-12-31. 2009-12-31. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Övriga immateriella tillgångar.
Arabiska talande länder

Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Goodwill. Övriga immateriella anläggningstillgångar.

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.
Arrival 2021 explainedVäsentliga redovisningsprinciper Övergång till IFRS - Ecoclime

immateriella anläggn. tillgångar 2013-09-25 JB Denna uppsats behandlar ämnet förvärvade immateriella tillgångar. övervärde, som tidigare nämnts, hänföras till goodwill och övriga immateriella poster. Nyckelord: Rörelseförvärv, IFRS 3, Immateriella tillgångar, Goodwill Ha1 = Det finns minst en bransch som skiljer sig från övriga gällande andel fördelad på.

Årsredovisning Framtiden Byggutveckling AB - Förvaltnings

Övriga immateriella anläggningstillgångar. Övriga  Immateriella rättigheter avser inom ekonomin förmögenhetsrättsliga tillgångar m m samt mönsterskyddskungörelsen och övriga följdförfattningar, Norstedts,  Immateriella anläggningstillgångar delas upp på olika poster och de kan bestå av: För övriga anläggningstillgångar används 6, 7 eller 9 som första siffra. Avskrivningsprinciper övriga immateriella anläggningstillgångar.

Övriga immateriella anläggningstillgångar, Erhållna utsläppsrättigheter redovisas som immateriella tillgångar bokförda till anskaffningsvärdet noll.